Home

Nieuws


  • Rapport enquête behoeftepeiling woningbouw kern Asenray (mei 2021)

 

Inleiding

In de maand mei 2021 heeft het Comité van Samenwerking Asenray een enquête gehouden onder de inwoners van Asenray met betrekking tot de woningbehoefte in het dorp. Dit naar aanleiding van de plannen van de Stichting Ruimte voor ruimte om, met instemming van de gemeente Roermond, een nieuwe woonwijk te realiseren met 27 ruime kavels achter de Dorpsstraat richting Maasnielderbeek.

De respons op de enquête was groot: 98 reacties (28%). Dit is statistisch gezien een voldoende valide cijfer, om er conclusies aan te verbinden.

De meningen in het dorp lopen uiteen. Waar een behoorlijk aantal van de inwoners (58%) van mening is dat er absoluut geen noodzaak bestaat om in Asenray extra woningen te bouwen (tegen 38% voorstemmers), vindt ook 60% van de inwoners om velerlei, uiteenlopende redenen dat woningbouw in Asenray wel wenselijk is (tegen 36% nee-stemmers).

Deze cijfers worden verder in dit rapport uitgewerkt.

Algemene conclusie is dat de inwoners van Asenray in meerderheid niet zitten te wachten op extra woningbouw in de vorm van het Ruimte voor ruimte plan, zoals nu gepresenteerd.

Uit de uitgevoerde enquête zijn, naast de behoeftepeiling woningbouw, meerdere bevindingen naar boven gekomen, die aandacht nodig hebben in het kader van de leefbaarheid van het dorp. Ook daarover verderop in dit rapport meer.

1.      De resultaten van de enquête per vraag

1.1 Algemeen

Vraag 1

Deze vraag is gericht op de mate van bekendheid van de respondenten met de Ruimte voor ruimte plannen in Asenray.

92% van de respondenten geeft aan bekend te zijn met de plannen van Ruimte voor ruimte in Asenray; 8% kent de plannen niet.

Vraag 2

Deze vraag zoekt naar de manier waarop de plannen bekend zijn geworden bij de respondenten.

Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.

43 respondenten kennen de plannen uit de media. 7 respondenten via de site van de gemeente Roermond/de Buurtpost. 49 respondenten wijzen de publicaties in het lokale weekblad ‘’t Blaedje’ als belangrijkste bron aan. 20 respondenten kennen de plannen via de ‘tam-tam’ in het dorp. 7 respondenten geven als antwoord dat ze op andere wijze geïnformeerd zijn (bv facebook, op het werk, etc). En tot slot zijn 6 respondenten niet bekend met de plannen.

1.2 Extra woningbouw in Asenray

Vraag 3

Deze vraag luidt: “Bent u van mening dat na/naast de plannen Molenakker en Maalberg nog extra woningen in de kern Asenray noodzakelijk zijn?

38% van de respondenten zegt ja op deze vraag, 3% weet het niet en een grote meerderheid van 58% zegt duidelijk nee.

Vraag 4

Deze vraag luidt: “Bent u van mening dat na/naast de plannen Molenakker en Maalberg nog extra woningen in de kern Asenray gewenst zijn?

60% van de respondenten zegt ja op deze vraag, 3% weet het niet en 36% is ook nu negatief.

De redenen voor de resultaten én het uiteenlopen van de antwoorden op de vragen 3 en 4 komen terug in de beantwoording van de vragen 6,7 en 10 verder in dit rapport.

Vraag 5

Deze vraag zoekt naar het antwoord op de vraag naar welk type woningen de voorkeur uitgaat als er dan toch extra gebouwd gaat worden in Asenray.

De respondenten wordt gevraagd hun volgorde van voorkeur aan te geven tussen verschillende typen woningbouw.

De keuze is uit 1. (sociale) woningbouw, 2. starterswoningen, 3. seniorenwoningen, 4. levensloopwoningen, 5. alternatieve woonvormen ( bv hofjes, ouderwetse carréberderij met meerdere wooneenheden, etc), 6. tiny houses, 7. twee onder één kappers of 8. luxe woningen.

De uitkomst is een gewogen gemiddelde van de verschillende voorkeuren, waarbij voorkeur één steeds de belangrijkste indicator is en vervolgens de daaropvolgende voorkeuren.

Dit levert het volgende resultaat.

Als er dan toch extra gebouwd wordt in Asenray dan willen de inwoners:

1.      Starterswoningen                              (25 eerste plekken, met een totaal van 48)

2.      Seniorenwoningen                             (14, totaal 58)      

3.      Woningen in het luxe segment         (10, totaal 40)

4.      Levensloopwoningen                         (6, totaal 51)

5.      Twee onder één kappers                   (4, totaal 44)

6.      Alternatieve woonvormen                 (4, totaal 36)

7.      (sociale) huurwoningen                     (4, totaal 34)

8.      Tiny houses                                        (1, totaal 27)

 

1.3 Locatie Ruimte voor ruimte (plan)

Vraag 6

Vraag 6 zoekt naar het antwoord op de vraag of de gekozen locatie voor de Ruimte voor ruimte kavels (het landelijk gebied achter de Dorpsstraat, richting Maalbroek, Duiperweg en de Maasnielderbeek) een goede is.

33% van de respondenten is het eens met de locatiekeuze, 4% weet het niet en liefst 63% vindt het een slechte locatiekeuze!

Op de vervolgvraag waarom men het een goede dan wel slechte locatiekeuze vindt komen heel veel uiteenlopende antwoorden.

De bloemlezing.

De voorstanders geven aan:

- het dorp zelf is vol, Asenray moet verruimd worden (2 keer);

- er is op deze locatie ruimte genoeg voor uitbreiding van het dorp naar het buitengebied, maar houd het beperkt! (5);

- het is een goede, compacte aansluiting aan de kern van het dorp (9);

- het is een aantrekkelijke woonlocatie voor ruime kavels in een mooie, rustige, ideale ligging (8) en de opzet van het plan is mooi (1);

- extra woningbouw (= extra mensen) is goed voor de ontwikkeling van de dorpsactiviteiten en gemeenschapshuis De Duup (2);

- er wordt landbouwgrond ingeleverd (1);

- in vroeger eeuwen was hier ook al bebouwing (1);

- type woningen is complementair aan de huidige nieuwbouw op Molenakker en Maalberg (1).

Tot slot geven 3 voorstanders aan dat er wel op het groen gelet moet worden én dat er inspraak moet worden georganiseerd bij de verdere realisatie van de plannen.

De tegenstemmers geven aan:

- waarom Asenray volbouwen? Asenray van Roermond’s groen naar Roermond’s rood?! (3 keer);

-volgens onderzoeken zijn er helemaal geen nieuwe woningen nodig in Asenray richting 2030 (2): de harde plancapaciteit voorziet in een overschot van 39 woningen.;

- er zijn betere locaties (4 keer; zie verder de antwoorden op vraag 7 hieronder);

- het allerbelangrijkste argument de onterechte opoffering van de natuur in veel verschillende bewoordingen (47 keer): opoffering van de groene buffer dorp Asenray-Meinweg, van het buitengebied, van een natuurgebied, van een stiltegebied, van een open en weids landelijk gebied, van een wandelgebied, van een uitloopgebied, van een honden-uitlaatgebied, leefgebied wild (reeën, dassen, bevers, hazen), strijd met de Integrale natuurvisie (verbindingszone oude Maasmeander), het is een ecologische verbindingszone;

Als extra vraag hierbij wordt opgeworpen: zijn natuur- en milieuorganisaties wel betrokken/gekend bij/in de planvorming?

 

- zoals het plan nu is opgezet wordt het een enclave ten opzichte van het dorp, er is geen binding met de dorpskern, kortom er moet niet een volledig nieuwe wijk komen los van het dorp! (10);

- wat betreft de verkeersstromen is het geen logische locatie; de ontsluitingsmogelijkheden zijn zeer beperkt met te smalle toegangswegen; géén ontsluiting via Dorpsstraat en ook niet via zandpad achter de Duup! (7);

- problemen bij overige infra bv glasvezel (1);

- in het dorp zijn géén voorzieningen (1);

- paardenliefhebbers en professionele stallen wordende dupe (1);

- het wordt te druk! Wij wonen hier/zijn hier komen wonen voor de rust, de ruimte en het uitzicht! Het mooie, rustige leven in Asenray gaat/is al weg! (8);

- het (te dure) segment voorziet niet in een behoefte voor/van de inwoners van Asenray (3),  

 zie ook antwoord op vraag 5 hierboven;

- het is een te groot, massaal project; de kleinschaligheid, het dorpse karakter van Asenray gaat teloor; houd Asenray zoals het was, laat het dorp het dorp blijven, ons kent ons (7);

- laat Asenray geen Herten of Merum/Ool of Maasniel worden! (2);

- het is te dicht bij de N280 (3);

- het is daar te nat (1);

- stankoverlast varkenshouder Heide (1);

- men krijgt daar last van het geluid van de voorziene windturbines (1).

Vraag 7

Deze vraag zoekt antwoord op de vraag of de inwoners een betere locatie weten voor de plannen van Ruimte voor ruimte (of voor woningbouw in het algemeen)?

Hierop zijn vele antwoorden gegeven. Niet eenduidig, maar wel met duidelijke voorkeuren.

- einde Kerkstraat richting Straat/Thuserhof/Beestenboel en/of richting camping Kessels en/of richting voormalig schuttersterrein (19 keer);

- overkant Maalderstraat langs Elmpterweg tot de Maasnielderbeek (9);

- achter de Molenakker (8);

- voormalig schuttersterrein (6);

- achter de Duup richting Duiperweg (lintbebouwing) (5);

- inbreien (2);

- voetbalveld (1);

- Spik (1);

- gebied tussen Dorpsstraat en Duiperweg (1);

- gebied tussen Dorpsstraat en Kerkstraat (1);

- parkeerplaats v/h Ridder van Asenrode (1);

- niet in Asenray! (10);

- richting Roermond (3);

- ander dorp, bv Swalmen (2);

- tussen Roermond en Melick (1).

 

1.4 De (tussentijdse) conclusies van de vragen 6 en 7

 

Gecombineerd geven de antwoorden op deze vragen aan dat het merendeel van de respondenten niet gelukkig is met de keuze van de locatie van het huidige Ruimte voor ruimte plan. Vooral de aantasting van de natuur scoort hier hoog. Met als goede tweede

de vraag of het überhaupt nodig is om extra woningen te realiseren in Asenray met aantasting van rust, ruimte en uitzicht tot gevolg. De inwoners van Asenray zitten niet te wachten op een nieuw Herten of Merum/Ool of Maasniel! En als er al nieuw gebouwd wordt  wijst men naar andere, betere locaties zoals het einde van de Kerkstraat, achter de Molenakker of aan de overkant van de Maalderstraat. Maar liever nog: niet in Asenray!

1.5 Voorlichting en inspraak

Vraag 8

De vraag is of de inwoners meer voorlichting over de plannen willen van de gemeente Roermond en/of de Stichting Ruimte voor ruimte.

De vraag wordt overwegend (68%) met ja beantwoord, 29% heeft daaraan geen behoefte en 2% stemt blanco.

Vraag 9

Gevraagd is of men bereid is mee te praten over het vervolg (inspraak, burgerparticipatie).

44% van de respondenten zegt daar volmondig ja op, 5% weet het niet en 50% heeft daar geen behoefte aan.

De inwoners willen (tijdige) inspraak/burgerparticipatie!

1.6 Slotvraag

Vraag 10

In deze vraag is de respondenten de gelegenheid geboden om ‘overige’ opmerkingen te maken, behoeften te uiten, etc.

Dit leverde het navolgende scala aan opmerkingen op:

- de enquête is te laat: die had gehouden moeten worden vóór het bekend worden van de plannen, net zoals een openbare informatie-avond;

- woningbehoefte moet bepalend zijn, niet de projectontwikkeling!;

- toenemende verkeersdruk temeer er in Asenray totaal geen voorzieningen zijn en dat ook nog in combinatie met steeds grotere landbouwvoertuigen;

-het plan is niet vanaf het begin met de inwoners cq het Comité van Samenwerking opgesteld (net zoals eerder de plannen Maalberg en N280: plannen blijken steeds allang klaar te liggen!); géén inspraak/zeggenschap voor inwoners; beloftes en toezeggingen dienaangaande worden niet nagekomen; locatie wijziging zonder overleg; zelfs de gemeenteraad wordt bij vragen met een kluitje in het riet gestuurd;

-hoe is het mogelijk dat de gemeente Roermond nu opeens zonder problemen akkoord is met dit plan en de bestemmingswijziging daarvoor (eurotekens in de ogen ???), terwijl als een burger iets aan zijn huis wil veranderen je gedurende jaren de grootst mogelijke tegenwerking krijgt van diezelfde gemeente Roermond?;

- stuitend zoals dit door de gemeente Roermond geregeld wordt zonder overleg. En dat in combinatie met aanwijzing van Asenray voor het Roermondse contingent aan windturbines en zonneweides: dit maakt de oostkant van Asenray kapot!;

- Asenray heeft al veel te verhapstukken gehad/klappen opgevangen voor Roermond: A73, N280. Hierdoor is Asenray geïsoleerd en moeilijk bereikbaar (ouderen!) en is er door de inwoners al veel vrijheid ingeleverd. Nu weer nieuwe huizen en straks windturbines en misschien zelfs zonneweides: gemeente Roermond, laat de inwoners van Asenray eens met rust! Asenray wordt het afvalputje van Roermond!

- geen windmolens noch zonneweides in buitengebied van Asenray! (vaak genoemd);

-‘dure’ woningbouw vermindert daarentegen wel weer de kans op realisatie windturbines in ons buitengebied!;

- meer woningen leiden tot meer inwoners (2000 à 2500), leiden tot meer voorzieningen bv winkels, een lagere school (heel vaak genoemd!) en aanwas voor de verenigingen en dorpsactiviteiten; een pinautomaat, een dokter(sspreekuur/fysio);

- meer bouwen leidt overigens niet automatisch tot meer voorzieningen (bv lagere school, winkels);

- is het mogelijk een buurtwinkel te realiseren in Asenray?

- verbetering De Duup: bar open en een terras!;

- snelheidsbeperking op ontsluitingswegen nieuwe plan én op de Duiperweg; verkeers-remmende maatregelen op Kerkstraat en Dorpsstraat;

- hoe moet het verder met de ontsluiting van het dorp, bv tijdens de Duitse dagen?

- subsidie van de provincie niet naar de Oranjerie, maar naar Asenray; in Asenray is geen enkele varkenshouder gesaneerd en als men hier dan wel kavels te gelde wil maken voor financiering van Ruimte voor ruimte mag daar wel wat tegenover staan: naast plan Ruimte voor ruimte ook bv geld voor bv herinrichting Maalderstraat, fietspad langs de Straat en in zijn algemeenheid meer aandacht/geld voor scholen, sport, recreatie, senioren, jeugd, een fatsoenlijke speeltuin en het stimuleren van het dorpsgezicht;

- laat de natuur met rust en bouw appartementen in de stad ipv hotels!

- geen hoogbouw of hoge woningen in Asenray;

- bouw seniorenwoningen, dan komt er vanzelf plek voor jongeren (doorstroming);

- realiseer een ‘hofje’ seniorenwoningen op het voormalig schuttersterrein, met eventuele uitbreiding richting speeltuintje;

- de kinderen willen graag in Asenray wonen, dus alle nieuwbouw is welkom!;

- het is voor de gemeenschap belangrijk dat er voor verschillende doelgroepen en op verschillende locaties in het dorp gebouwd wordt, gelet op de doorstroming; dit is een goed overzichtelijk project voor een bepaalde doelgroep, die goed past in een landelijke omgeving;

- er is behoefte aan betaalbare woningen: landbouwgrond hiervoor geschikt maken?

- bouw eerst eens de plannen die er al jaren liggen af; in 2012 is een Dorpsontwikkelingsplan opgesteld samen met de gemeente Roermond (250 woningen/verhuizing sportpark/meer natuur): hou de gemeente Roermond daaraan.

2. Conclusies

1. In het licht van het plan Ruimte voor ruimte Asenray vindt 58% van de inwoners van Asenray nieuwbouw absoluut niet noodzakelijk.

2. 60% vindt nieuwbouw wèl gewenst, maar dan in de vorm van met name starters- en seniorenwoningen c.q. levensloopwoningen. Woningen in het luxe segment op ruime kavels (Ruimte voor ruimte) worden wel als voorkeur benoemd op de derde plek, maar komen in absolute aantallen pas op plek vijf.

3. De grootste zorgen van de inwoners van Asenray liggen op het vlak van de teloorgang van de natuur, op de groeiende verkeersdruk en de beperkte ontsluitingsmogelijkheden voor het plan, op de verwachte enclave-vorming en op het verdwijnen van de kleinschaligheid en het dorpse karakter van Asenray.

4. De rol van de gemeente Roermond in dit dossier wordt als stuitend ervaren: zonder oog voor de belangen van de inwoners van Asenray. Er is geen inspraak/zeggenschap noch overleg geëntameerd. Na de A73, de N280, het voornemen om in Asenray windturbines en zonneweides te realiseren, komt dit plan ook nog eens plotsklaps over de inwoners van Asenray heen. Dit terwijl uit de onderliggende onderzoeken blijkt dat er richting het jaar 2030 helemaal geen nieuwbouw in Asenray meer noodzakelijk is. Er is immers sprake van een overschot in de harde plancapaciteit van 39 woningen. Er wordt dus gebouwd voor andere inwoners uit de gemeente Roermond, uit de regio en (letterlijk) voor forensen naar Duitsland! Dat de kavels desondanks vast wel grif van de hand zullen gaan, zoals Ruimte voor ruimte stelt, zal zeker waar zijn, maar dat is duidelijk een kwestie van aanbod creëert de vraag, de wereld op zijn kop dus! En dit type ‘dure’ woningen voorziet niet in de behoefte van de inwoners van Asenray.

Met recht dus doet de slogan opgeld: van Roermonds groen naar Roermonds rood!!!

5. Er zijn tot slot ook positieve elementen aan te geven: meer woningen, meer inwoners leidt mogelijk tot meer reuring in het dorp, goed voor de ontwikkeling van de verenigingen en andere dorpsactiviteiten. Mogelijk schept dit zelfs ruimte voor nieuwe voorzieningen (bv winkels en een lagere school). Ook de doorstroming in de woningen kan hier baat bij hebben, hetgeen deels in de woonbehoefte van de Asenraayse jeugd zou kunnen voorzien.

Asenray, 1 juni 2021 (versie 2, 2 juni 2021)

Comité van Samenwerking

Noot: door afronding tellen niet alle percentages in de resultaten op tot 100.


  • Buurt WhatsApp Asenray

In verschillende wijken van de gemeente Roermond hebben inwoners het initiatief genomen om een Buurt-WhatsApp op te starten. Dankzij zo'n Buurt-WhatsApp hebben inwoners de mogelijkheid om verdachte omstandigheden in hun eigen woonomgeving met elkaar te delen. Hierdoor kan de criminaliteit worden verminderd. Tegelijkertijd wordt de sociale samenhang vergroot.

Ook in Asenray is er een Buurt-WhatsApp.De  gemeente en de politie ondersteunen dit initiatief. Samen maken we de wijk veilig(er)! Hoe u kunt deelnemen, wordt hieronder uitgelegd.

Voorwaarden deelname
Voor deelname aan de Buurt-WhatsApp heeft u een gsm met internetverbinding/wifi nodig en moet u minimaal achttien jaar oud zijn. De app (WhatsApp) kunt u gratis op uw gsm downloaden.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de WhatsApp-groep in Asenray? Stuur dan een e-mail met daarin uw naam, adres, e-mailadres en gsm-nummer naar: buurtpreventie.asenray@gmail.com. Het spreekt voor zich dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deelnemers ontvangen vervolgens  een e-mail waarin de werkwijze en verdere instructies worden toegelicht.

     
Comité van Samenwerking