Home

imageEnquête zonneweides Asenray Oost

In de laatste weken van januari en de eerste week van februari 2022 heeft het Comité van Samenwerking een dorpsbrede enquête uitgezet om de gevoelens onder de bevolking te peilen met betrekking tot de mogelijke komst van zonneweides op landbouwgebieden in Asenray Oost, richting de Duitse grens.

De komst van zonneweides is als optie voorzien in de door de gemeenteraad van Roermond ion maart 2021 geaccordeerde Studie Energiepotentieel gemeente Roermond 2020. Naast het gegeven dat Enexis zijn transformatorstation Maalbroek heeft uitgebreid, werden we ook gealarmeerd door de activiteiten van commerciële partijen, die reeds met landeigenaren in het betreffende gebied aan het onderhandelen zijn over de beschikbaarstelling van gronden met het doel daar zonneweides te realiseren.

Tevens heeft de Energiecoöperatie EOS aangegeven dat zij ook wil ontwikkelen, maar dan in samenwerking met de inwoners van Asenray, waarbij een gedeelte van de opbrengst gegarandeerd ten goede komt aan de gemeenschap van Asenray.

Het enquete formulier is via deze link te bekijken: (klik hier om het enqueteformulier in pdf formaat te bekijken)Uitwerking enquête:

De enquête is 89 keer ingevuld geretourneerd.

In de enquête is allereerst de vraag voorgelegd of men überhaupt zonneweides (in het aangewezen gebied) wil (optie A). 66 van de respondenten gaf aan a priori géén zonneweides te willen. Dit is 74,2%.

Vervolgens was de vraag of -als de zonneweides er toch zouden komen- dit dan moest worden overgelaten aan commerciële partijen samen met de betrokken landeigenaren (optie B): van de respondenten vond niemand dit een goed idee.

De laatste mogelijkheid was om -als de zonneweides er toch zouden komen- of dit dan gegund zou moeten worden aan energiecoöperaties in samenwerking met de inwoners van Asenray, waarbij een deel van de opbrengst ten goede zou komen aan de gemeenschap van Asenray (optie C). Hierop reageerden 23 respondenten positief (25,8%), plus nog 21 respondenten die als eerste voorkeur de eerste optie A (geen zonneweides) hadden aangekruist. Dus per saldo 44, zijnde 49,4%.


Schematisch ziet dit er als volgt uit

Optie A
(géén zonneweides)
Optie B
(wel zonneweides, commercieel)
Optie C
(wel zonneweides, energiecoöperatie
mét inwoners)
Optie A + C
(als A niet kan, dan maar C)
45 0 23 21
Totaal A: 45 + 21= 66 Totaal B: 0 Totaal C: 23 + 21= 44De conclusie is dus dat de inwoners van Asenray de komst van zonneweides niet zien zitten.
Als e.e.a. tóch onontkoombaar mocht blijken, dan opteert men voor een ontwikkeling door een energiecoöperatie i.s.m. de inwoners.

Op de enquêteformulieren zijn nog veel opmerkingen gemaakt.

De respondenten die kozen voor optie A gaven mee als extra commentaar:

 • Onderzocht zal eerst moeten worden of het mogelijk is om daken op bedrijven, parkeergarages, overheidsgebouwen e.d. gelegd kunnen worden. En andere onbenutte dakoppervlaktes (privé woningen).
 • Een andere mogelijkheid is de taluds langs snelwegen te benutten (A73 en N280).
 • Als er tóch zonneweides aangelegd worden; denk aan de natuur(compensatie), bijzondere vlindersoorten e.d.
 • Natuur is weer het kind van de rekening! Van Roermond’s groen blijft zo weinig over (zeker ná de eerder reeds geplande woningbouw in Asenray Oost).
 • Inspraak en burger participatie is een must!
 • Waarom wordt (kostbare) landbouw- en natuurgebied hiervoor opgeofferd. Van de mooie omgeving van Asenray blijft niets meer over. Wandelen in het veld/de natuur/de vrijheid is juist wat Asenray zo mooi maakt. Het milieu helpen door zonneweides aan te leggen ten koste van de natuur is niet O.K.
 • Woon- en leefklimaat zal drastisch afnemen door insluiting van Asenray door snelwegen, nieuwe woningbouw en daarbij nu ook nog zonneweides.
 • Esthetisch allesbehalve fraai. Zet er in ieder geval zodanig heggen omheen, dat de zonneweides aan het oog worden onttrokken.
 • Zonneweides kennen slechts een laag rendement (16 à 19%).

De respondenten die kozen voor optie A, maar aangaven dat, indien dat geen haalbare kaart zou zijn, optie C voor hen de alternatieve keuze zou zijn, gaven mee als extra commentaar:

 • In principe voor energietransitie, maar niet het hele potentiegebied moet worden vol gelegd!
 • Wordt er rekening gehouden met De Zonneladder?
 • Als de zonneweides er toch moeten komen, dan bij voorkeur in zone C, het deel langs de N280.
 • Duidelijke afspraken vastleggen over de realisatie, het beheer, het onderhoud en de afbraak t.z.t. van de zonneweides. En over de vergoedingen, zowel voor de landeigenaren als de gemeenschap.

De respondenten die in principe opteerden voor optie C (het samen realiseren door een energiecoöperatie met de inwoners van zonneweides) gaven nog mee:

 • Je kunt niet altijd en overal tegen zijn! Als inwoners van dit land (en van Asenray) hebben we ook een verantwoordelijkheid. En velden met landbouwplastic zijn niet mooier dan zonneweides.
 • Als er wordt samengewerkt met een energiecoöperatie kun je iets voor de mensen in Asenray doen. Vooral mensen die het zelf niet kunnen betalen kun je dan bv helpen bij de energietransitie.
 • De gemeente Roermond zou de Zonnewijzer van de Natuur- en Milieufederatie Limburg moeten hanteren: eerst alle grote daken en overkapte parkeerterreinen volleggen en dan pas kijken naar landbouwgrond en natuur.
 • Een zonneweide moet bijdragen aan de biodiversiteit (vb: zonne- en natuurpark De Kwekerij in Hengelo).
 • Zet de zonnepanelen op hoge stellages, waar bv vee onder kan grazen, of aan landbouw kan worden gedaan.Tot slot, er is overall behoefte aan openheid, transparantie en tijdige en volledige communicatie!!